Wersje językowe
Dlaczego my?
 • 30 lat doświadczenia i specjalizacji w CCTV

 • Doskonałe wsparcie techniczne

 • Duże magazyny w Polsce i centralne EU

 • Atrakcyjne ceny i rabaty

 • Płatności kredytowane

 • 3-letnia gwarancja

 • Produkcja i szybki serwis w Polsce

 • Szkolenia indywidualne

Cenniki do pobrania
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych oraz plików Cookies Użytkownika Serwisu Internetowego POLVISION ONLINE zwanego dalej Serwisem Internetowym.

 2. Administratorem Danych Osobowych Użytkownika Serwisu Internetowego jest firma POLVISION Bolesław Polus, 53-652 Wrocław, ul. Kruszwicka 26-28, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 895-100-52-25; REGON: 010829096, telefon kontaktowy: +48 71 327 45 94, adres poczty elektronicznej: online@polvision.pl – zwana dalej "Administratorem Danych".

 3. Administrator Danych zapewnia, że Dane Osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem i nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne. W przypadku przekazywania w.w. danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Ubezpieczający stosuje tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub gwarancje dla przekazywanych danych i praw w ramach Tarczy Prywatności UE-USA, jako sposoby zapewnienia odpowiednich gwarancji i zabezpieczeń.

 4. Polityka prywatności ma m.in. na celu określenie działań, które są realizowane przez Administratora Danych w związku przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkownika, w tym ich gromadzenia przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną takich jak: zakładanie konta, składanie i realizacja zamówienia, czy też dostarczania biuletynów pocztą elektroniczną.

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika

 1. Dane Osobowe Użytkownika Serwisu Internetowego są lub będą zbierane poprzez wykorzystanie następujących funkcjonalności:
  a. formularzy kontaktowych,
  b. formularzy zakładania konta w Serwisie Internetowym.

 2. Dodatkowo Administrator Danych jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkownika np.: adres IP, oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.

 3. Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie Internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu Internetowego danych w następujących celach:
  a. złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym,
  b. obsługi reklamacji,
  c. realizacji marketingu bezpośredniego po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie działania,
  d. zapewnienia prawidłowej obsługi konta w Serwisie Internetowym, w tym w szczególności zakładanie i zarządzanie kontem/kontami, rozwiązywanie problemów technicznych i innych, udostępnianie odpowiednich funkcji,
  e. dostosowywania oferty, reklam i oświadczeń dla Użytkownika,
  f. monitorowania aktywności Użytkownika w Serwisie Internetowym,
  g. kontaktowania się z Użytkownikiem, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą oraz działaniami marketingowymi i reklamowymi, na które Użytkownik wyraził oddzielną zgodę,
  h. przeprowadzanie analizy aktywności Użytkownika w Serwisie Internetowym, w tym także profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie Danych Osobowych zebranych od Użytkownika w celu prezentacji reklam, ofert, promocji produktów i usług Administratora Danych oraz jego partnerów dostosowane do profilu zainteresowań Użytkownika (bez wpływu na jego decyzję),
  i. przeprowadzanie analiz i badań dostępnych usług w celu poprawy ich działania,
  j. rachunkowo-podatkowych,
  k. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika,
  l. zawieranie i realizacja Umów.

 4. W celu realizacji zamówienia Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie: kraj, imię i nazwisko/nazwa odbiorcy, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, adres e-mail, telefon oraz dodatkowo w przypadku firmy: nazwa firmy, adres firmowy (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer podatkowy.

 5. W celu rejestracji kont w Serwisie Internetowym Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dodatkowo w przypadku firmy: kraj, nazwa firmy, telefon firmowy, fax firmowy, numer podatkowy, firmowy adres e-mail, adres firmy (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) oraz dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon).

 6. W celu kontaktu, poprzez formularze kontaktowe dostępne w Serwisie Internetowym, Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w zakresie imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy.

 7. W celu wyrażenia opinii o produkcie w Serwisie Internetowym Administrator Danych zbiera następujące Dane Osobowe Użytkowników: imię oraz adres email.

 8. Administrator Danych oświadcza, że podanie danych wskazanych w ustępie 4, 5 i 6 powyżej, oznaczonych w Serwisie Internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umów oraz ich realizacji lub uzyskania kontaktu z Administratorem Danych. Podanie Danych w celu określonym w ust. 7 jest dobrowolne.

Przekazywanie Danych Osobowych innym podmiotom

 1. Dane Osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody na udostępnienie tych Danych podmiotom, które Użytkownik wskaże w swoich oświadczeniach lub w wypadku obowiązku udostępnienia Danych Osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności: powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom.

 2. Dane Osobowe Użytkownika mogą być ujawnione także innym podmiotom w celu zrealizowania określonych czynności w Serwisie Internetowym, tj.:
  a. dokonania płatności za zakupy,
  b. realizowania dostawy zakupionych produktów.
  Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim zakresie, który zapewni realizację ich usług tak, aby Użytkownik mógł zamówić i otrzymać Towary oraz za nie zapłacić.

 3. Dane Osobowe Użytkownika mogą być również ujawnione partnerom Administratora Danych, takim jak:
  a. podmioty, które wspomagają pod kątem technicznym i programistycznym Serwis Internetowy,
  b. podmioty, które wspomagają Administratora Danych w komunikacji z Użytkownikiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  c. podmioty, które pomagają w przygotowaniu ofert i kampanii marketingowych dla Użytkowników Serwisu Internetowego,
  d. podmioty zbierające opinie o produktach oraz o sklepach.

 4. Dane Osobowe Użytkownika będą ujawniane innym podmiotom zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa danych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych Danych w poufności. Administrator Danych będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jego rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

 5. Informujemy, że Dane Osobowe Użytkowników w zakresie numeru ID klienta mogą być przekazywane Google LLC. w ramach realizowania przez Administratora Danych usługi Google Analytics w celach przeprowadzenia analiz statystycznych.

Biuletyny, newslettery i inne informacje handlowe

 1. Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym dostarczania biuletynów i newsletterów wyłącznie w wypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody. Podanie przez Użytkownika Danych jest w tym wypadku dobrowolne, niemniej do świadczenia przez Administratora Danych usługi niezbędne jest podanie adresu e-mail Użytkownika w formularzu kontaktowym Serwisu Internetowego.
 2. Za pomocą biuletynów i newsletterów dostarczane będą do Użytkownika informacje o aktualnych ofertach, promocjach, nowościach i innych akcjach specjalnych organizowanych w Serwisie Internetowym.
 3. W celu rezygnacji z biuletynów, newsletterów i innego rodzaju informacji handlowej Serwisu Internetowego należy kliknąć w link znajdujący się na końcu każdego biuletynu lub newslettera. Rezygnację można złożyć także na adres e-mail: online@polvision.pl.

Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży będą przetwarzane na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO. Jednocześnie Administrator Danych będzie miał prawo przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego nawiązanego pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.). Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika w celu marketingu własnych produktów i usług Administratora Danych, zautomatyzowanego przetwarzania Danych oraz w celach konkursowych będzie się odbywać na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit a RODO. Przetwarzanie Danych Osobowych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nadto, należy nadmienić, że przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika w celu wysyłania Użytkownikowi informacji o produktach i usługach Administratora Danych będzie się odbywać na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit a) RODO. Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych będzie dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Polityka plików Cookies

 1. Administrator Danych zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia Danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który Serwis Internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach do Serwisu Internetowego. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.

 2. Administrator Danych wykorzystuje pliki Cookies "sesyjne" (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies "stałe", które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 3. W ramach Serwisu Internetowego Administrator Danych wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
  a. "niezbędne", które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w Serwisie Internetowym,
  b. służące do zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu Internetowego oraz Użytkownika,
  c. "reklamowe", które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika,
  d. "wydajnościowe", które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu Internetowego przez Użytkownika,
  e. "funkcjonalne", które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Serwisu Internetowego.

 4. Administrator Danych wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np.: Google Analytics.

 5. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis Internetowy i jego ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu Internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu Internetowego i jego Użytkownikom.

 6. Pliki Cookies wymagane są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego Serwisu Internetowego; to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego produktów, co wiązałoby się z koniecznością ponownego wyboru Towarów.

 7. Użytkownikowi przysługuje w dowolnym czasie możliwość usunięcia lub zablokowania gromadzonych plików Cookies za pomocą należącej do Użytkownika przeglądarki internetowej.

 8. Wyłączenie lub zablokowanie plików Cookies, o których mowa w pkt. 7 może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu Internetowego, do czego przysługuje Użytkownikowi pełne uprawnienie.

 9. Użytkownikowi przysługuje możliwość samodzielnego usunięcia plików Cookies. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie Użytkownik korzysta. Informacje na temat Cookies dostępne są w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej.

Profilowanie

 1. Pliki Cookies stosowane na stronie Serwisu Internetowego umożliwiają poznawanie preferencji Użytkownika m.in. poprzez analizę tego, jakie produkty ogląda w Serwisie Internetowym lub jak często odwiedza Serwis Internetowy. Analiza takich zachowań pozwala lepiej zrozumieć oczekiwania Użytkownika, a tym samym pozwala Administratorowi Danych lepiej dostosowywać się do zainteresowań i potrzeb Użytkownika.

 2. Technologia z wykorzystaniem plików Cookies umożliwia prezentowanie Użytkownikowi reklam i ofert dopasowanych do preferencji zakupowych.

 3. Wiedza o aktywności Użytkownika w Serwisie Internetowym z wykorzystaniem plików Cookies umożliwia także prowadzenie analiz statystycznych i rynkowych.

 4. Rezygnacja przez Użytkownika z plików Cookies nie oznacza, że Użytkownik nie będzie otrzymywać reklam podczas korzystania z Serwisu Internetowego, jednak nie będą one dostosowane do ostatniej aktywności w Serwisie Internetowym.

Remarketing

 1. Dzięki plikom Cookies możliwe jest posługiwanie się technologią, która pozwala na dotarcie z przekazem reklamowym do tych Użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili Serwis Internetowy. Przekaz reklamowy wyświetla im się na innych stronach internetowych, które odwiedzają, w tym na stronach należących do podmiotów współpracujących z partnerami Administratora Danych.

Zabezpieczanie Danych Osobowych

 1. Administrator Danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator Danych odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  a. Przechowywanie Danych Osobowych na zabezpieczonych serwerach,
  b. Stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  c. Zapewnienie dostępu do Konta poprzez indywidualny login i hasło.

 3. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora Danych, Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, w tym ich udostępnianie, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Użytkownikowi przysługuje w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika

 1. Dane Osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym Dane Osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 10 lat.). Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. w przepisach podatkowych. Dodatkowo Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych będą przetwarzane, aż do czasu wniesienia przez Użytkownika ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby realizacji takich celów, przy czym mogą zaistnieć pewne sytuacje, gdy pomimo złożenia przez Użytkownika sprzeciwu, Administrator Danych będzie mógł w dalszym ciągu przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika np. w celu dochodzenia roszczeń.

Korespondencja z Administratorem Danych

 1. Użytkownik może dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną Danych Osobowych, zmienić złożone przez siebie oświadczenia lub skorzystać z przysługujących powyżej wskazanych praw, kontaktując się z Administratorem Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres online@polvision.pl.
 2. W przypadku dostarczenia w/w korespondencji, Administrator Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Użytkownik przekaże, termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas w terminie miesiąca Administrator Danych poinformuje o takim wydłużeniu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl